EKONOMICKÝ
A ADMINISTRATIVNÍ SERVIS

Pro bezproblémový provoz

Účetnictví, daňová a mzdová agenda • Vedení účetnictví s analytickým účtováním jednotlivých (ne)bytových jednotek, v rozsahu, způsobem a v termínech dle zákona č.563/1991 a souvisejících předpisů v platném znění
 • Zaúčtování dokladů, vedení fakturační agendy, pokladní knihy, evidence majetku
 • Zpracování účetních závěrek
 • Kontrola převzatých dokladů k zaúčtování
 • Vystavování účetních dokladů
 • Příprava podkladů k daňovým přiznáním za pronájem společných prostor jednotlivých vlastníků
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Mzdová agenda
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitostí
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, statutárním orgánům
 • Daňové poradenství

Finance, bankovní operace • Hrazení dodavatelských faktur a kontrola pravidelných plateb
 • Vypracování návrhu, případně převody části fondu oprav na spořící účet domu
 • Zpracování elektronického bankovnictví, SIPO plateb a inkasa
 • Sledování stavu finančních prostředků domu a upozorňování na rizika

Poradenství, právo • Poradenství a zastupováni při jednání o pojistných událostech a plnění při realizaci pojistné smlouvy
 • Vyřizování stížností vlastníků, korespondence ve jméně výboru domu
 • Právní vymáhání dluhů, výzvy dlužníkům, přípravy žalob
 • Uzavírání a vypovídání nájemních smluv
 • Zastupování při jednáních s úřady a subdodavateli služeb (odvoz odpadu, dodávky tepla a pod.)

Evidence, administrativa, přehledy • Záznamy vlastníků (společenství) či nájemníků (družstvo) jednotek
 • Přehled plateb a příspěvků do fondu oprav, určených ke správě společných částí domu a pozemku
 • Evidenční list, pasporty jednotek, předpisy plateb (zálohy) na provozní náklady, příspěvky do fondu oprav a dalších služeb spojených s užíváním jednotky
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků plynoucích z ročního vyúčtování služeb
 • Čtvrtletní ekonomické přehledy domu
 • Záznamy ročního vyúčtování služeb spojené s užíváním bytu

ATLANTIA Group SE

správce nemovitostí
Římská 30
Praha 2, Vinohrady

Thanks for the photos to freepik.com. © Copyright 2020 ATLANTIA GROUP SE All rights reserved.