BYTOVÉ
DOMY

Optimální péče o Váš dům

Ekonomický a administrativní servis
Účetnictví, daňová a mzdová agenda

 • Vedení účetnictví s analytickým účtováním jednotlivých (ne)bytových jednotek, v rozsahu, způsobem a v termínech dle zákona č.563/1991 a souvisejících předpisů v platném znění
 • Zaúčtování dokladů, vedení knihy faktur, evidence majetku, pokladní knihy
 • Zpracování účetních závěrek
 • Zajištění úhrad závazků
 • Kontrola věcné a účetní správnosti faktur
 • Příprava podkladů k daňovým přiznáním za pronájem společných prostor jednotlivých vlastníkům
 • Vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Mzdová agenda
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitostí
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob statutárním orgánům
 • Daňové poradenství

Finance, bankovní operace

 • Úhrady pravidelných plateb do schváleného limitu, a jejich kontrola
 • Návrhy, případně převody části fondu oprav na spořící účet domu
 • SIPO a inkaso a zpracování elektronického bankovnictví

Poradenství, právo

 • Poradenství a zastupování při jednáních ohledně pojištění a jednotlivých pojistných událostí
 • Vyřizování stížností vlastníků, a korespondence za výbor domu
 • Právní vymáhání dluhů
 • Uzavírání a vypovídání nájemních smluv
 • Zastupování při jednáních s úřady a subdodavateli služeb (odvoz odpadu, dodávky tepla a pod.)

Evidence, administrativa, přehledy

 • Evidence vlastníků (společenství) či nájemníků (družstvo) jednotek
 • Evidence plateb vlastníků/nájemníků bytových jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, a příspěvku do fondu oprav
 • Evidence nákladů vzniklých v souvislosti se zajišťováním správy domu
 • Evidenční listy, pasporty jednotek, předpisy plateb (zálohy) na provozní náklady, příspěvků do fondu oprav a dalších služeb spojených s užíváním jednotky
 • Evidence dlužníků, obesílání
 • Čtvrtletní ekonomické přehledy domu
 • Roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu

Technický servis • Zajištění předepsaných revizí technických zařízení budovy, technických sítí (např. rozvodů plynu a elektrické energie) umístěných ve společných částech budovy
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Obstarání odečtů spotřeby vody a tepla (sledování a evidence spotřeby energií)
 • Odečty poměrových měřidel spotřeby vody a tepla + sledování a evidence spotřeby energií
 • Vedení technické a provozní dokumentace budovy
 • Zajištění oprav a údržby budovy včetně zařízení, na základě předložené a schválené cenové nabídky
 • Organizování výběrových řízení na klíč
 • Vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Havarijní nonstop služba
 • Pravidelné osobní prohlídky domu technikem (volitelný interval), drobné opravy ihned, vypracování výkazů provedených oprav a dlouhodobějších závad s návrhem řešení a cenovou kalkulací
 • Volitelně úklid společných prostor, údržba zeleně a chodníků

ATLANTIA Group SE

správce nemovitostí
Římská 30
Praha 2, Vinohrady

Thanks for the photos to freepik.com. © Copyright 2020 ATLANTIA GROUP SE All rights reserved.